Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Laura Kohonen-Aho

2017-11-17 12:00:00 2017-11-17 23:59:47 Europe/Helsinki Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Laura Kohonen-Aho Väitöskirjan nimi on: Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds http://sci.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7a80590161b66a80511e79abac3d1b346d7efd7ef Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on: Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds

17.11.2017 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali T2, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

Valtiotieteiden maisteri Laura Kohonen-Aho väittelee perjantaina 17.11.2017 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo. Väitöskirjassa "Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds" tutkittiin, miten sosiaalista läsnäoloa rakennetaan hajautetuissa tiimeissä joiden jäsenet vuorovaikuttavat virtuaalimaailmassa. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että tiimin jäsenten välinen sosiaalinen läsnäolo syntyy erilaisten sanallisten, sanattomien ja virtuaalihahmon kehollisen vuorovaikutuksen keinoin mutta keinot rakentaa sosiaalista läsnäoloa voivat johtaa joko myönteisiin tai kielteisiin seurauksiin tiimin tehtävän suorituksen kannalta.

Sosiaalinen läsnäolo on tärkeää yhteiseen päämäärään pyrkiville tiimeille, mutta vaikeaa saavuttaa, kun tiimin jäsenet ovat hajautuneina eri paikkoihin ja vuorovaikuttavat viestintäteknologioiden välityksellä. Sosiaalisella läsnäololla tarkoitetaan toimintaa, joka rakentaa tietoisuutta läsnä olevien välille ja vahvistaa heidän sosiaalisia suhteitaan. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen läsnäolon rakentamista hajautetuissa tiimeissä, jotka vuorovaikuttivat virtuaalimaailmassa. Virtuaalimaailmat tarjoavat uudenlaisen ympäristön rakentaa sosiaalista läsnäoloa, mutta läsnäoloa rakentavia vuorovaikutusmekanismeja on tutkittu niissä vasta vähän. Väitöstutkimuksessa osoitettiin, miten tiimit rakentavat ja ylläpitävät sosiaalista läsnäoloa erilaisin sanallisin, sanattomin ja virtuaalisen kehollisen vuorovaikutuksen keinoin. Tiimit hyödynsivät virtuaalimaailman elementtejä kuten ääniyhteyttä, tekstiä, jaettua virtuaalista tilaa, objekteja sekä jäsenten avatar-hahmoja. Erityisesti leikillinen vuorovaikutus avatarien välityksellä auttoi tiimin jäseniä tutustumaan toisiinsa ja luomaan yhteiset työskentelytavat. Syntynyt yhteisymmärrys kuitenkin lopulta joko tuki tai häiritsi tiimille annettujen tehtävien suoritusta. Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään, kuinka hajautetut tiimit voisivat hyödyntää virtuaalimaailmoja lisäämään jäsentensä välistä tietoisuutta toisistaan. Myös luovaa työskentelyä virtuaalitiimeissä voidaan tukea leikillisen vuorovaikutuksen mahdollistavilla virtuaalimaailman elementeillä. Sosiaalisen läsnäolon rakentamisen lisäksi virtuaalimaailmoissa työskennellessä on myös tärkeää ottaa huomioon, miten virtuaalitiimien tehtävän suoritusta tuetaan.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjät: Associate Professor Anna Spagnolli, Università degli Studi di Padova, Italia ja Professor Marleen Huysman, Vrije Universiteit Amsterdam, Alankomaat

Kustos: professori Riitta Smeds, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7666-9